Porozumienie w sprawie zapewnienia osobom fizycznym możliwości płacenia za usługi poprzez regularne automatyczne przelewy pieniężne

IE Timofiejew Wiktor Borysowicz, działający na podstawie certyfikatu 305333501600087, zwany dalej Dostawcą, oferuje Użytkownikom korzystanie z Usługi "Obciążenia cykliczne" i zawarcie niniejszej Umowy (zwanej dalej Umową), która jest dodatkiem do Umowy z Użytkownikiem i integralną częścią Umowy z Użytkownikiem, w celu określenia procedury rozliczeniowej.

Użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na niniejszą Umowę o korzystanie z Usługi, podejmując następujące rozstrzygające działania w celu połączenia się z Usługą

"Opłaty cykliczne" w momencie, gdy Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę o korzystanie z Usługi i wykonuje czynności w celu aktywacji Usługi "Opłaty cykliczne".

Terminy i definicje

Serwis «Opłaty cykliczne» — usługa polegająca na wykonywaniu regularnych automatycznych przelewów środków pieniężnych z karty bankowej posiadacza na rzecz dostawcy za świadczone przez dostawcę usługi na podstawie wcześniejszej akceptacji posiadacza karty, zgodnie z taryfami i opcjami określonymi w umowie użytkownika.

Umowa z Użytkownikiem - umowa, którą Użytkownik akceptuje w momencie rejestracji na stronie https://anylang.net/, na podstawie której Dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi, a Użytkownik zobowiązuje się do jej opłacenia.

Usługa - świadczenie przez Dostawcę jednej z usług określonych w Umowie z Użytkownikiem

Użytkownik - osoba fizyczna, która zaakceptowała Umowę z Użytkownikiem

Bank - instytucja kredytowa - JSC Tinkoff Bank BIK:044525974

K/k:30101810145250000974

Żądanie - komunikat informacyjny wysyłany przez Bank do Banku-Zleceniodawcy w celu dokonania przelewu środków z Karty Bankowej na rzecz Dostawcy.

Bank wydający - organizacja kredytowa, która wydaje Karty Bankowe i rozlicza transakcje dokonane przy użyciu Kart Bankowych.

Centrum przetwarzania - JSC Tinkoff Bank BIK:044525974

K/k:30101810145250000974

Posiadacz Karty - osoba fizyczna, która zleca Wydawcy Bankowemu przelew środków z Karty Bankowej w imieniu Użytkownika na rzecz Dostawcy z wykorzystaniem Usługi Obciążenia Powtarzalnego.

Karta Bankowa - karta płatnicza lub kredytowa wydana przez Bank - Wydawcę, która jest instrumentem rozliczeń bezgotówkowych, przeznaczonym dla Posiadacza Karty do dokonywania transakcji ze środków na rachunkach bankowych Posiadacza Karty w Banku - Wydawcy lub ze środków przekazanych Posiadaczowi Karty przez Bank - Wydawcę na kredyt zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, a także umową rachunku bankowego lub w ramach ustalonego limitu, zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Płatność za Usługi Dostawcy zgodnie z niniejszą Umową jest możliwa za pomocą kart bankowych VISA International, MasterCard, międzynarodowych systemów płatności zarejestrowanych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. W takim przypadku możliwość korzystania z określonych typów kart VISA International i MasterCard International jest ustalana przez Bank - wystawcę.

Akceptacja użytkownika – oznacza bezwarunkową umowę użytkownika z warunkami niniejszej umowy.

Strona internetowa Dostawcy oznacza stronę internetową znajdującą się w Internecie pod adresem: https://anylang.net/

Opis usługi «Opłaty cykliczne» i sposób jej aktywacji

1.Usługa «Opłaty cykliczne» umożliwia użytkownikowi opłacenie usług dostawcy określonych w umowie użytkownika poprzez regularne automatyczne przelewy środków na rzecz dostawcy z kart bankowych. Aktywacja (połączenie) usługi «Opłaty cykliczne» polega na wykonaniu następujących czynności:

1.1 Na Stronie Internetowej Dostawcy Użytkownik przechodzi na stronę https://anylang.net/pl/kup-konto-premium, wybiera odpowiednią dla siebie taryfę, która zakłada płatności cykliczne, i klika przycisk "Kup". W wyskakującym oknie Użytkownik powinien kliknąć przycisk "Przejdź do płatności" i zapłacić za Usługę po stronie banku. Usługa "Opłaty cykliczne" jest dostępna tylko dla Karty Bankowej zarejestrowanej przez Posiadacza Karty.

1.2 Rejestracja karty bankowej: Posiadacz karty wprowadza dane swojej karty bankowej na stronie internetowej wprowadzania danych płatności;

Działanie usługi "Opłaty cykliczne"

2.1. Po aktywacji Usługi "Opłaty cykliczne" Karta Bankowa będzie wykorzystywana do przekazywania środków z Karty Bankowej w terminach i kwotach niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy z Użytkownikiem.

2.2. Polecenie zapłaty jest realizowane przez Bank Emisyjny na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika na takie obciążenie w wysokości i w terminie określonym w Umowie z Użytkownikiem. Wniosek o przelew środków wraz ze wskazaniem kwoty przelewu do Banku Emisyjnego składany jest przez Bank i Centrum Przetwarzania w ramach umów zawartych z Dostawcą.

2.3. W danym momencie Użytkownik może aktywować (podłączyć) Usługę "Opłaty cykliczne" tylko dla jednej karty bankowej systemu płatności Visa (Visa Inc.), MasterCard lub Maestro (MasterCard International Inc.).

2.4. Dostawca nie przechowuje i nie przetwarza danych kart bankowych Użytkowników, jak również innych danych osobowych Użytkowników, przekazując jedynie wnioski do Centrum Przetwarzania i Banku o ponowne wykonanie transakcji kartą bankową Użytkownika.

2.5. Dostawca nie gwarantuje możliwości dokonywania transakcji na Karcie Bankowej.

2.6. Użytkownik gwarantuje, że jest Posiadaczem Karty Bankowej, świadomie, poprawnie i kompletnie wprowadza wszystkie wymagane dane Karty Bankowej podczas aktywacji (podłączania) Usługi "Opłaty cykliczne".

2.7. Wykonanie czynności przewidzianych w pkt. 1.1.1. Umowy jest uznawane za analogiczne do własnoręcznego podpisu Użytkownika.

2.8. Podłączenie Usługi "Opłaty cykliczne", zgodnie z niniejszą Umową o świadczenie usług, zostanie wykonane wyłącznie w przypadku, gdy Dostawca, Centrum Przetwarzania, Bank, Bank Wystawiający posiadają możliwości techniczne. Dostawca, Centrum Przetwarzania, Bank nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości podłączenia Usługi "Opłaty cykliczne".

2.9. Dostawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem Usługi poprzez powiadomienie Użytkownika z wyprzedzeniem na piśmie lub w inny dostępny sposób, w tym poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji na Stronie Internetowej Dostawcy przez Użytkownika lub telefonicznie, lub poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej Dostawcy.

Dezaktywacja usługi "Opłaty cykliczne"

3.1. Odłączenie (anulowanie) Użytkownika od Usługi "Opłaty cykliczne" odbywa się w ustawieniach profilu (przycisk "Ustawienia" w menu użytkownika w prawym górnym rogu): należy znaleźć przycisk "Anuluj subskrypcję", kliknąć go, a następnie w wyskakującym oknie potwierdzić swoje działanie, klikając przycisk "Tak, anuluj" w prawym dolnym rogu.

3.2. W przypadku niewystarczających środków na rachunku Karty Bankowej do dokonania przelewu, Dostawca ma prawo powtórzyć żądanie obciążenia Karty Bankowej.

Ograniczenia dotyczące korzystania z usługi "Opłaty cykliczne"

4.1. Z jednej Karty Bankowej można wykonać nie więcej niż 5 (pięć) przelewów dziennie;

4.2. Z jednej karty bankowej można przelać nie więcej niż 15 000 rubli w ramach jednej transakcji;

4.3. Z jednej karty bankowej można przelać nie więcej niż 50 000 rubli dziennie;

Odpowiedzialność stron

5.1. Dostawca, Centrum Przetwarzania, Bank nie ponoszą odpowiedzialności za niedziałanie i/lub czasowe niedziałanie Usługi "Opłaty cykliczne". Użytkownik samodzielnie kontroluje wykonanie swojego zobowiązania płatniczego wynikającego z Umowy z Użytkownikiem.

5.2. Spory stron powstałe w związku z realizacją warunków niniejszej Umowy będą rozstrzygane w trybie wysyłania reklamacji.

5.3. Jeśli Strony nie osiągną wzajemnego porozumienia, spory między nimi będą rozstrzygane zgodnie z warunkami Umowy z Użytkownikiem.

Inne warunki

6.1. Wykonywanie czynności w celu połączenia usługi "Opłaty cykliczne":

А) Użytkownik bezwarunkowo zgadza się na wszystkie warunki niniejszej Umowy.

B) Użytkownik z góry wyraża zgodę na obciążenie Karty Bankowej przez Dostawcę na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

C) Użytkownik udziela Centrum Przetwarzania, Bankowi prawa do przechowywania, gromadzenia, przetwarzania jego danych osobowych (Nazwisko, Imię, Patronimik, seria i numer paszportu, miejsce i data urodzenia, numer rachunku bieżącego i Karty Bankowej) w celu realizacji niniejszej Umowy. D) Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania opłat za Usługi zgodnie z warunkami Umowy.

6.2. Dostawca ma prawo odłączyć i/lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Usługi "Opłaty Cykliczne".