Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności reguluje procedurę przetwarzania danych osobowych w witrynie anylang.net, a także w oficjalnych aplikacjach AnyLang dla systemów Android i iOS (zwanych dalej Usługą).
1. Kluczowe terminy i definicje
"Użytkownik" oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do niniejszej Umowy we własnym interesie.
"Usługa" - strony internetowe hostowane w domenie anylang.net i jej subdomenach, a także oficjalne aplikacje AnyLang dla systemów Android i iOS.
"Umowa" oznacza niniejszą Umowę wraz ze wszystkimi dodatkami i zmianami.
"Administracja" oznacza administrowanie Usługą.
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Administracja gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe użytkownika:
adres e-mail
Adres IP
informacje zawarte w plikach cookie
inne informacje
Administracja dąży do maksymalizacji ochrony danych osobowych użytkownika i stosuje nowoczesne technologie w celu bezpiecznego przechowywania informacji. Administracja nie sprzedaje ani nie przekazuje danych użytkownika stronom trzecim bez zgody użytkownika, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
Użytkownik może zażądać usunięcia danych, pisząc na adres [email protected], określając dane do usunięcia. Alternatywnie można skorzystać z oficjalnej aplikacji iOS i kliknąć przycisk "Usuń konto" w ustawieniach konta. Twoje konto zostanie całkowicie usunięte.
3. Wykorzystanie danych osobowych
Administracja Serwisu może wykorzystywać dane osobowe w następujących przypadkach:
aby zidentyfikować użytkownika
w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika
w celu przetwarzania płatności Użytkownika
wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych pocztą elektroniczną
do przetwarzania żądań Użytkownika
poprawa jakości usług i produkowanych materiałów
4. Ograniczenie odpowiedzialności
Administracja dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać niniejszej polityki prywatności, jednak nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji w przypadku wystąpienia czynników pozostających poza naszą kontrolą, które spowodują ujawnienie informacji. Usługa i wszystkie zamieszczone w niej informacje są prezentowane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnych gwarancji.
Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian i/lub uzupełnień do niniejszej polityki prywatności oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się z takimi zmianami i/lub uzupełnieniami.